У національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті декларується курс на забезпечення гармонійного розвитку особистості, здатної до самоствердження та самоорганізації. Поряд із звичайними для кожного освітянина поняттями "знання, уміння та навички" (в цій тріаді, безумовно, раніше переважали саме знання) народилося поняття "компетенція" як синонім інтегрованих досягнень школяра. Саме тому головна мета діяльності педагогічного колективу: на основі гуманітаризації, інтеграції, екологізації змісту загальної середньої освіти створити психологічні умови для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, становлення духовної, культурної особистості громадянина України і європейської спільноти.

     
 

      Засідання МО вчителів природничих наук.

   

 

        Робота колективу ПШ-Г "Відродження".

 

Основна увага зосереджена: на гармонійному розвитку учнів, формуванні цілісної картини світу та уявлення про місце людини в світі як невід"ємної частини природи, формуванні загальнолюдських цінностей в гармонії з національним самоусвідомленням, розвитку здібностей відповідно до природних задатків та нахилів учнів.

 • Навчальний процес організовано за принципами:
 • активізації розумової діяльності, стимулювання учнів до саморозвитку, розкриття творчих здібностей;
 • проблемного підходу до змісту навчання;
 • реалізації творчих здібностей учнів через мережу гуртків, факультативів;
 • індивідуалізації та гуманізації.
      
 • Головними пріорітетами у вихованні громадянина України є:
 • формування в учнів національної самосвідомості та патріотичних почуттів, культурної, історичної, національної пам"яті;
 • відродження національно-культурних традицій українського народу.
      
 • Шляхи досягнення:
 • забезпечення учням базової загальноосвітньої та профільної підготовки;
 • поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу;
 • робота за педагогічним експериментом "Комплексна програма розвитку дітей "Росток";
 • вивчення другої іноземної мови (французької чи німецької);
 • впровадження курсу "Менеджмент та основи підприємницької діяльності".